IMG_HD4.jpg

Užsienio institucijose saugoma medžiaga, susijusi su šiandieninėje Lietuvoje vykdytais archeologiniais tyrimais

Užsienio institucijose saugomų Lietuvos archeologijos šaltinių sąvadas – tai nepublikuotos informacijos apie archeologinius tyrinėjimus Lietuvos teritorijoje surinkimas.

Archeologiniai šaltiniai – tai archeologinių tyrinėjimų ataskaitos, radiniai, informacija apie archeologinių radinių radimvietes. Projekto ARCHEOLITAS metu nuo 2004 m. aplankytos 17 institucijų, esančių 7-iose valstybėse ir sudaryti daugelyje iš jų saugomų Lietuvos archeologijos šaltinių sąvadai.

Lietuvos archeologijos šaltiniai, kaip ir Lietuvos archeologinių tyrimų istorija apima dviejų regionų archeologinius objektus – buv. Rytprūsių teritorijos šiaurinę dalį, t.y. Klaipėdos kraštą ir buvusią LDK teritorijos dalį, XIX a. priklausiusią carinei Rusijai.

Šios projekto dalies aptarimui buvo skirta V-oji mokslinė Jono Puzino konferencija, vykusi Vilniaus universitete 2008 m. lapkričio 7 d. Plačiau apie konferenciją žr. L. Tamulyno apžvalgą leidinyje Lietuvos archeologija. T.23., beveik visa konferencijos medžiaga 2009 m. paskelbta leidinyje Archaeologia Lituana. T. 10.

2011-03-17 ARCHEOLITO projektas buvo pristatytas visuomenei. Apie projektą buvo perskaityti 3 pranešimai doc. dr. A. Luchtanas pristatė projekto tikslus, uždavinius ir pasiektus rezultatus, dr. L.V. Kurila projektų dalyvių darbus Sankt Peterburgo institucijose, o L. Tamulynas apibendrino Klaipėdos krašto archeologijos praradimus po 1945 m. ir atradimus po 1990-ųjų.